Activitats

Jornada “L’habitatge en entorns urbans… Camí de la Banlieue? Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”

Les dinàmiques del mercat privat de l’habitatge configuren i transformen tant l’entorn urbà com la composició social de les ciutats i pobles. Entre d’altres, el mercat de l’habitatge té un impacte sobre processos de transformació de sòl, de mobilitat residencial, de substitució de població en barris (gentrificació, segregació, etc.), de renovació d’edificis, de cohesió social, o de reducció/increment de desigualtats.

En molts països del nostre entorn, la necessitat de “governar” aquests impactes forma part del nucli de les polítiques urbanes i en particular de les polítiques d’habitatge, juntament amb la preocupació per l’accés o la pèrdua de l’habitatge.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i la Diputació de Barcelona,

Llegir-ne més ...

Jornada tècnica “Introducció al BIM”

La Directiva 2014/24 / UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (mitjans de comunicació i eines parell modelar les dades de l’edifici) en processos de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir de setembre de 2018.

De la directiva, d’una banda cal destacar la referència de l’article 22 a les eines de modelatge electrònic i d’informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. L’article en qüestió obre la possibilitat a que els Estats membres exigeixin l’ús d’eines específiques per a la modelització electrònic de dades de les construccions en els seus processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Al febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i van publicar una declaració per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

D’altra banda, el 14 de juliol de 2015 es va constituir la Comissió per a la implantació de la metodologia BIM (Building Information Modelling), una eina tecnològica per a la gestió de projectes, a través d’un model digital 3D, que redueix costos, escurça temps de disseny i producció i millora la qualitat dels projectes d’enginyeria, arquitectura i construcció. I, a més a més, el Govern d’Espanya, mitjançant el Ministeri de Foment, preveu que el ús del BIM sigui exigible en infraestructures públiques i en edificació per al 2018

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb el COAC, organitzen una Jornada Tècnica d’introducció al BIM,

Llegir-ne més ...

Seminari: La Llei de Transparència: concepte, normativa i aplicació.

L’aprovació de la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2016, genera tot un conjunt d’expectatives però també d’incerteses sobre el seu impacte i la seva aplicació en les empreses públiques i entitats no lucratives catalanes.

GHS Catalunya junt a AVS CATALUNYA organitzen aquest seminari amb la finalitat de presentar les principals novetats que es deriven de la nova llei i de la seva aplicació a les empreses públiques i entitats del tercer sector.

Llegir-ne més ...