Activitats

Jornada-Visita tècnica «L’edifici Sant Eloi, 2-4 . Una experiencia pionera de gestió d’habitatge social»

La gestió de la promoció d’habitatges de Sant Eloi 2-4 de Barcelona és una experiència pionera de gestió d’habitatge social a Catalunya per:

  • la col·laboració i seguiment entre diferents actors (Administració Pública, entitats socials, societat civil).
  • la convivència de diferents perfils d’entitats i usuaris en un mateix edifici.
  • el seguiment tècnic i social al llarg del temps de l’edifici, els habitatges i les persones.
  • la col·laboració i seguiment entre diferents actors (Administració Pública, entitats socials, societat civil).

L’edifici propietat de l’Incasòl i gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es va construir, inicialment, per ser un edifici destinat a joves, però va patir diverses ocupacions, desperfectes i comportaments incívics. L’any 2014, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aconseguir desallotjar tots els ocupants i va iniciar obres de rehabilitació de tots els desperfectes soferts durant els anys d’ocupació. Posteriorment, l’AHC va cedir la gestió de l’edifici a la Fundació Hàbitat3, impulsada per la Taula del Tercer Sector, per allotjar-hi usuaris d’entitats socials.  Actualment 44 persones amb diferents problemàtiques socials viuen en els 32 habitatges que conformen l’immoble.

La gestió i ús de l’edifici d’habitatges del carrer de Sant Eloi 2-4 de Barcelona és una oportunitat immillorable per a què moltes entitats socials puguin ajudar a persones que estan atenent a que culminin les fases finals dels seus processos d’inserció. L’accés a un habitatge és clau en aquest procés i contribueix a l’èxit dels processos d’inclusió social d’aquestes persones i les seves famílies.

Al bloc del carrer Sant Eloi 2-4 de Barcelona (Zona Franca) hi ha 32 habitatges (27 habitatges tenen una habitació i 40 metres quadrats, 4 habitatges tenen dues habitacions i 48 metres quadrats, i un, adaptat, de dues habitacions, i 54 metres quadrats).

Les entitats socials que participen en el projecte són: AREP, JOIA (amb Sant Pere Claver), Fundació Salut i Comunitat, Prevenció, Assistència i Seguiment ; ABD i Fundació Mambré.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb AVS CATALUNYA, l’INCASOL, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Fundació Habitat2 i la Fundació Mambré, organitzen una Jornada-Visita tècnica «L’edifici Sant Eloi, 2-4 . Una experiencia pionera de gestió d’habitatge social»

Llegir-ne més ...

Jornada “L’habitatge en entorns urbans… Camí de la Banlieue? Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”

Les dinàmiques del mercat privat de l’habitatge configuren i transformen tant l’entorn urbà com la composició social de les ciutats i pobles. Entre d’altres, el mercat de l’habitatge té un impacte sobre processos de transformació de sòl, de mobilitat residencial, de substitució de població en barris (gentrificació, segregació, etc.), de renovació d’edificis, de cohesió social, o de reducció/increment de desigualtats.

En molts països del nostre entorn, la necessitat de «governar» aquests impactes forma part del nucli de les polítiques urbanes i en particular de les polítiques d’habitatge, juntament amb la preocupació per l’accés o la pèrdua de l’habitatge.

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i la Diputació de Barcelona,

Llegir-ne més ...

Jornada tècnica «Introducció al BIM»

La Directiva 2014/24 / UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (mitjans de comunicació i eines parell modelar les dades de l’edifici) en processos de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir de setembre de 2018.

De la directiva, d’una banda cal destacar la referència de l’article 22 a les eines de modelatge electrònic i d’informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. L’article en qüestió obre la possibilitat a que els Estats membres exigeixin l’ús d’eines específiques per a la modelització electrònic de dades de les construccions en els seus processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Al febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i van publicar una declaració per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

D’altra banda, el 14 de juliol de 2015 es va constituir la Comissió per a la implantació de la metodologia BIM (Building Information Modelling), una eina tecnològica per a la gestió de projectes, a través d’un model digital 3D, que redueix costos, escurça temps de disseny i producció i millora la qualitat dels projectes d’enginyeria, arquitectura i construcció. I, a més a més, el Govern d’Espanya, mitjançant el Ministeri de Foment, preveu que el ús del BIM sigui exigible en infraestructures públiques i en edificació per al 2018

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb el COAC, organitzen una Jornada Tècnica d’introducció al BIM,

Llegir-ne més ...