Activitats

Jornada tècnica “Introducció al BIM”

La Directiva 2014/24 / UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’emprar sistemes electrònics (mitjans de comunicació i eines parell modelar les dades de l’edifici) en processos de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir de setembre de 2018.

De la directiva, d’una banda cal destacar la referència de l’article 22 a les eines de modelatge electrònic i d’informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. L’article en qüestió obre la possibilitat a que els Estats membres exigeixin l’ús d’eines específiques per a la modelització electrònic de dades de les construccions en els seus processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Al febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses institucions catalanes van signar i van publicar una declaració per a l’adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.

D’altra banda, el 14 de juliol de 2015 es va constituir la Comissió per a la implantació de la metodologia BIM (Building Information Modelling), una eina tecnològica per a la gestió de projectes, a través d’un model digital 3D, que redueix costos, escurça temps de disseny i producció i millora la qualitat dels projectes d’enginyeria, arquitectura i construcció. I, a més a més, el Govern d’Espanya, mitjançant el Ministeri de Foment, preveu que el ús del BIM sigui exigible en infraestructures públiques i en edificació per al 2018

Per aquest motiu, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), juntament amb el COAC, organitzen una Jornada Tècnica d’introducció al BIM,

Llegir-ne més ...

Seminari: La Llei de Transparència: concepte, normativa i aplicació.

L’aprovació de la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2016, genera tot un conjunt d’expectatives però també d’incerteses sobre el seu impacte i la seva aplicació en les empreses públiques i entitats no lucratives catalanes.

GHS Catalunya junt a AVS CATALUNYA organitzen aquest seminari amb la finalitat de presentar les principals novetats que es deriven de la nova llei i de la seva aplicació a les empreses públiques i entitats del tercer sector.

Llegir-ne més ...