logo

Conveni Ajuntament Barcelona

CONVENI DE COOPERATIVES I FUNDACIONS AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER PROMOURE HABITATGE SOCIAL ASSEQUIBLE A LA CIUTAT


Les cooperatives i fundacions que vulguin promoure habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona a un solar municipal ja poden presentar les seves propostes.

Aquest procés s’inicia després que l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i diverses entitats representatives del sector (Cohabitac, FCHC i la XES) hagin signat un conveni de col·laboració per promoure aquest tipus d’habitatge.

Les entitats i fundacions que decideixin presentar el seu projecte i optar així per algun dels solars municipals disponibles poden obtenir més informació dels requisits genèrics i específics per cada modalitat, així com la documentació necessària a lliurar abans del termini indicat mitjançant els següents correus electrònics:

• En cas de tractar-se d’una cooperativa d’habitatges l’adreça de contacte és conveni.bcn@fedcoophabitcat.org

• En cas de tractar-se d’una fundació l’adreça és info@cohabitac.cat

Més informació en el següent enllaç: https://habitatge.social/barcelona

Un conveni per promoure habitatge social i assequible

El novembre del 2020 es va signar el conveni per l’ampliació del parc públic d’habitatges en 1.000 pisos destinats al lloguer social i habitatge cooperatiu assequible en cessió d’ús (cohabitatge). El conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC).

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració publico-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona. Això suposa una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha posat a disposició de l’actuació conveniada 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, respectivament, que sumen un total de 497 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes podrien iniciar obres a mitjans o finals de 2022 i acollir als primers usuaris l’any 2024. L’objectiu del conveni és ampliar el parc públic de Barcelona en 1.000 habitatges, sempre mantenint la titularitat pública del sòl. Del total d’habitatges es destinaran al voltant de un 40% a cooperatives en cessió d’ús i un 60% al lloguer assequible.

Valoració i assignació dels projectes

Les entitats representatives realitzaran les propostes d’assignació d’acord amb el procés que aquestes estableixin i les elevaran a la Taula de designació, una comissió formada per l’Ajuntament de Barcelona i per GHS que s’encarregaran de validar les propostes presentades per les entitats representatives i que les propostes s’ajusten als criteris i esperit del conveni.

Existeixen diferents espais per a l’elaboració de les propostes:

  • Un primer per les promocions destinades a cessió d’ús. En aquest cas, la Federació de Cooperatives i la XES, rebran, avaluaran i seleccionaran una proposta per a cada solar de forma conjunta.
  • Un segon per les promocions destinades a lloguer i promogudes per Fundacions d’habitatge. En aquests cas, serà Cohabitac qui elaborarà les propostes adequades a cada solar.
  • I un tercer grup, també de promocions destinades a lloguer, i que poden ser promogudes per Fundacions o per Cooperatives de lloguer. En aquest cas, Cohabitac i la Federació de Cooperatives poden elaborar les propostes.

La Taula de Designació i les entitats representatives vetllaran per tal que les propostes beneficiàries tinguin en compte criteris de millora energètica, celeritat i industrialització. També es valorarà la solvència tècnica i econòmica de l’entitat, la garantia que l’import de lloguer o cessió d’ús s’adeqüi als mòduls de l’habitatge protegit i la concentració de risc en relació als recursos propis i capacitat de cada entitat, entre d’altres elements.

Enllaços d’interès

Sobre el conveni, consultant el text íntegre signat (veure’l aquí) o a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona.

De cada model de promoció es pot ampliar la informació a les diferents webs de les entitats signants de l’acord. Per tant:

  • en el cas de promocions de lloguer a desenvolupar a través de fundacions, a la web de Cohabitac.

  • en el cas de promocions de lloguer a desenvolupar a través de fundacions o cooperatives, a les webs de:

Més informació en el següent enllaç: https://habitatge.social/barcelona

Adjudicació dels habitatges promoguts

En cas d’estar interessats en ser usuaris finals d’aquests habitatges que es promouran podeu:

  • Per habitatges de lloguer: inscriure-us a la borsa d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que serà el mitjà que s’utilitzarà per adjudicar els habitatges en arrendament.
  • Per habitatges en cessió d’ús: dirigir-vos directament a les diferents cooperatives promotores.

A mesura que avanci el desenvolupament del conveni i el de les diferents promocions, s’ampliarà la informació d’aquestes així com de les fundacions i cooperatives beneficiàries i les vies de contacte.