logo

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El passat divendres 27 de novembre es va signar el conveni marc per a la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible i cessió del dret d’ús (cohabitatge) mitjançant la constitució d’un dret de superfície a favor d’entitats socials sense ànim de lucre sobre solars i finques municipals de l’Ajuntament de Barcelona provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.

Els signants d’aquest conveni, a més de l’Ajuntament de Barcelona, són la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, i l’Associació de Gestors de Polítiques i Habitatge Social de Catalunya, la GHS.

L’objectiu del conveni és establir els mecanismes necessaris perquè l’Ajuntament cedeixi de forma directa sòls i immobles a fundacions i cooperatives amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona.

En el conveni s’identifiquen els sòls i immobles, i el mecanisme de designació i adjudicació, així com la definició de la relació a mantenir amb l’Ajuntament durant el període de cessió, previst de 99 anys.

Aquest conveni, una excel·lent mostra de col·laboració públic-social, és una molt bona notícia pel sector de l’habitatge social, ja que sistematitza en un entorn ordenat la cessió de sòl municipal per fundacions i cooperatives, fent partícips dels mecanismes de cessió a les federacions i coordinadores corresponents del sector.

Amb l’objectiu d’incrementar de la forma més àgil possible el parc d’habitatge assequible, es posen a disposició dels promotors socials els diferents sòls disponibles, i en un mateix moment, tot vetllant per una visió més global en la gestió d’aquests sòls. Aquests sòls es podran anar incrementant amb addendes al conveni, preveient un resultat total de 1.000 habitatges en 10 anys.

El paper de GHS en el desenvolupament del conveni és el de garant i àrbitre acompanyant a l’Ajuntament en el procés de designació dels sòls a les entitats, les quals prèviament hauran presentat els projectes a les coordinadores i federacions sectorials per la seva primera validació.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *