logo

EFECTES DE LA STC DE 28/1/2021 RESPECTE A L’OFERIMENT D’UN LLOGUER SOCIAL ABANS D’INTERPOSAR UNA DEMANDA

La recent STC de 28/1/2021 declara inconstitucionals 13 preceptes del Decret llei 17/2019, de mesures per a l’accés a l’habitatge. La seva conseqüència immediata serà la de quedar fora de l’ordenament jurídic i perdre la seva vigència en el moment que sigui publicada en el BOE.

Entre els articles de les diferents normes a les que afecta la inconstitucionalitat, pren especial rellevància la disposició addicional primera de la Llei 24/2015 del 29 de juliol relativa a l’oferiment de proposta de lloguer social abans d’interposar determinades demandes, bàsicament l’acció executiva derivada d’un deute hipotecari i a demandes de desnonament. Respecte d’aquestes darreres, es feia extensiva a les demandes que tinguessin per objecte el venciment del contracte de lloguer o, en el supòsit de no haver-ne, quan el demandant tingués la condició de gran tenidor. Aquesta inconstitucionalitat també abasta a l’apartat 1.bis introduïda pel Decret llei 37/2020, el qual preveia la suspensió dels procediments ja iniciats fins que no s’acredités la formulació de l’oferta de lloguer social.

Què passa si s’ha signat un contracte de lloguer social a l’empara de la norma declarada inconstitucional? Caldria considerar sense efectes l’oferiment del lloguer social i, per tant, la seva conseqüència que és el contracte?

Val a dir que ni la Constitució Espanyola, ni la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional estableixen la retroactivitat de les declaracions d’inconstitucionalitat de les lleis. Portat això al nostre cas, voldria dir que tots aquells contractes de lloguer social formalitzats a partir del 31/12/2019 i fins el 28/01/2021, fos perquè havia vençut o fos perquè no hi havia títol habilitant però el titular era un gran tenidor, han de prevaldre. La raó està en que aquests contractes han nascut a l’empara d’una norma que ha desplegat els seus efectes jurídics que s’han de preservar. De la mateixa manera, el lloguer social quedarà ara limitat als procediments previstos en la Llei 24/2015 en el seu text original: execucions hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer. Queden fora els casos d’ocupacions sense títol habilitant.

Joan Badia Gauchia – Cap del Servei Jurídic de VIMUSA

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *