logo

Estatuts

ESTATUTS

ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE DE CATUALUNYA (GHS)

ÍNDEX

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1- Denominació

Article 2. Naturalesa i personalitat jurídica

Article 3. Domicili, durada i inici de les activitats

Article 4. Finalitats

Article 5. Activitats

TÍTOL 2. ELS ASSOCIATS

Article 6. Característiques dels associats

Article 7. Requisits per l’associació

Article 8. Baixa de l’associació

Article 9. Representació dels associats

Article 10. Drets i deures dels membres de l’associació

TÍTOL. 3. ELS ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 11. Òrgans necessaris i voluntaris

SECCIÓ 1 L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 12. Facultats de l’Assemblea General

Article 13. Tipus de reunions

Article 14. Règim de funcionament

Article 15. Adopció dels acords

Article 16. Dret de vot

SECCIÓ 2. LA JUNTA DE GOVERN

Article 17. Composició

Article 18. Elecció

Article 19. Règim jurídic dels membres de la Junta de Govern

Article 20. Facultats de la Junta de Govern

Article 21. Règim de funcionament

Article 22. Adopció dels acords

Article 23. La presidència i la vicepresidència

Article 24 La secretaria i la tresoreria

TÍTOL 4. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 25. Recursos econòmics

Article 26. Les quotes

Article 27. Exercici econòmic

Article 28. Disposició de fons

TÍTOL 5. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 29. Procediment , infraccions i sancions disciplinàries

TÍTOL 6. LA DISSOLUCIÓ

Article 30. Causes de dissolució

Article 31. Efectes de la dissolució

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1- Denominació

Amb la denominació “Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS)” es constitueix una associació que es regirà pel Llibre Tercer de Codi Civil de Catalunya, per les disposicions generals o especials aplicables, pels presents Estatuts i pels acords que vàlidament adoptin els seus òrgans de govern.

Article 2. Naturalesa i personalitat jurídica

1. L’associació neix impulsada per les empreses públiques d’habitatge i és una entitat que agrupa a les persones que, per les seves activitats professionals o de gestió, estan interessades en les polítiques socials d’habitatge i sempre ha de mantenir un caràcter marcadament tècnic i professional.

2. L’associació no té ànim de lucre.

3. Adquireix la personalitat jurídica per mitjà de la voluntat manifestada per les persones fundadores en l’acte de la constitució i té la capacitat jurídica i d’obrar que les lleis li atribueixen.

Realitzarà majoritàriament les seves activitats a Catalunya, sens perjudici de la seva col·laboració amb entitats d’altres àmbits territorials.

Pot realitzar activitats econòmiques accessòries o subordinades a les seves finalitats, sempre i quan els rendiments es destinin exclusivament al seu compliment.

Article 3. Domicili, durada i inici de les activitats

L’associació té el seu domicili a Barcelona, carrer Doctor Aiguader, 36.

L’associació es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats des de la data de la seva constitució.

Article 4. Finalitats

L’associació té como objectius:

 1. Potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb el convenciment que han d’anar més enllà de la promoció per la venda o lloguer d’habitatges protegits, cercant noves fórmules que garanteixin el dret constitucional a l’habitatge.
 2. Fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne que sigui adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.
 1. Estimular que les activitats de gestió urbanística i immobiliària tinguin en compte les necessitats de les polítiques socials d’habitatge, fomentant la rehabilitació i la sostenibilitat mediambiental.

Article 5. Activitats

L’associació fomentarà totes aquelles activitats que estiguin relacionades amb les seves finalitats i en especial les relatives a:

 1. La promoció i la defensa de les polítiques socials d’habitatge
 2. La reflexió i la innovació
 3. La formació dels seus associats i de les persones interessades en les seves activitats
 4. La difusió de bones pràctiques i experiències

TÍTOL 2. ELS ASSOCIATS

Article 6. Característiques dels associats

Podran ser associats:

 1. Les persones jurídiques que no tinguin ànim de lucre o que, essent companyies mercantils, el seu capital social pertanyi majoritàriament a entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, i que la seva finalitat principal sigui la realització d’activitats relacionades amb les finalitats de l’associació.
 2. La resta de companyies mercantils que puguin acreditar que la seva finalitat i activitat principal és la de promotor social d’habitatge prevista en la llei del dret a l’habitatge
 3. Els organismes que, malgrat no tenir personalitat jurídica pròpia, la seva finalitat principal sigui la realització d’activitats relacionades amb les finalitats de l’associació i que pertanyin a entitats institucionals o associatives, sense ànim de lucre i amb múltiples finalitats principals.
 4. Les persones físiques amb reconeguda experiència professional en les activitats relacionades amb les finalitats de l’associació.

Article 7. Requisits per l’associació

1. A més de complir amb les característiques senyalades en l’article anterior, en funció de la seva personalitat jurídica, han de complir els següents requisits:

 1. En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud de l’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent i les seves normes reguladores no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
 2. En el cas dels organismes, la sol·licitud de l’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent de l’entitat a la qual pertanyen i les normes reguladores d’aquesta entitat no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
 3. En el cas de les persones físiques, han de tenir la plena capacitat d’obrar.

2. La sol·licitud d’associació ha de ser formulada per la persona o organisme interessat de forma lliure i voluntària i ha de ser acceptada per la Junta de Govern.

Article 8. Baixa de l’associació

Són causes per ser donat de baixa de l’associació

 1. Per decisió de la persona interessada
 2. La pèrdua de les característiques exigides per a ser membre de l’associació
 3. Que alguna de les activitats reals de l’associat siguin incompatibles o contradictòries amb les finalitats de l’associació
 4. Per sanció disciplinària

La baixa per les causes b) i c) serà acordada per la Junta de Govern. L’associat afectat, però, podrà recórrer l’acord davant l’Assemblea General.

Article 9. Representació dels associats

1. Els associats persones jurídiques estaran representats per la persona física que ostenti la responsabilitat executiva, o la persona física a qui aquesta li delegui la representació.

2. Els organismes estaran representats per la persona física que ocupi la seva direcció o la persona física a qui aquesta li delegui la representació.

Article 10. Drets i deures dels membres de l’associació.

1. Són drets de tots els membres de l’associació.

 1. Assistir amb veu i vot  a les reunions de l’Assemblea General
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius
 3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries
 4. Exposar a l’Assemblea i a la Junta de Govern tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i és eficaç la realització dels objectius socials bàsics
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta de Govern o dels mandataris de l’associació
 6. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició
 9. Formar part dels grups de treball que es puguin establir
 10. Tenir un exemplar dels estatuts
 11. Consultar els llibres de l’associació

2. Són deures de tots els membres de l’associació

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les
 2. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació
 5. Proporcionar i actualitzar les dades necessàries per ser notificat

TÍTOL. 3. ELS ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 11. Òrgans necessaris i voluntaris

1. L’associació té els següents òrgans necessaris:

 1. L’Assemblea General
 2. L’òrgan de govern, anomenat Junta de Govern

2. Els òrgans necessaris poden acordar la creació d’altres òrgans, temporals o permanents, amb uncions delegades de caràcter deliberant o executiu.

L’acord de creació ha d’especificar les seves funcions, composició i règim de funcionament

SECCIÓ 1 L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 12. Facultats de l’Assemblea General

1. L’Assemblea General de l’òrgan sobirà de l’associació, està format per tots els seus membres, decideix per majoria dels assumptes que són de la seva competència i els seus acords vinculen a tots els associats

2. L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació i marcar les directius a seguir per la Junta de Govern
 2. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta de Govern, el pressupost i els comptes anuals.
 3. Elegir i separa els membres de la Junta de Govern i controlar-ne l’activitat
 4. Modificar els estatuts
 5. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions
 6. Acordar, a proposta de la Junta de Govern, la forma i l’import de les quotes
 7. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació
 8. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions
 9. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública
 10. Conèixer les altres i les baixes dels socis
 11. Ratificar, si escau, les sancions disciplinàries per faltes molt greus i els acords de separació de socis adoptats per la Junta de Govern

Article 13. Tipus de reunions

1. L’assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari coma mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. La Junta de Govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient.

3. La Junta de Govern ha de convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti un 10% dels socis que alhora representin com a mínim un 10% dels vots de l’associació i ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

4. Els òrgans de l’associació,  es poden reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

5. Els Socis i en el seu cas els membres de la Junta de Govern, podran fer-se representar en les Assemblees per un altre soci, i en les juntes de govern per un altre membre d’aquesta,  mitjançant delegació escrita i amb caràcter especial per a cada reunió

Article 14. Règim de funcionament

1. L’Assemblea és convocada per la Junta de Govern.

2. La convocatòria ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió i s’ha de notificar de forma individual a cada soci amb una antelació mínima de quinze dies abans de la data de la reunió.

La notificació, a elecció de la Junta de Govern, es pot fer mitjançant un escrit adreçat al domicili del soci, o bé per mitjans telemàtics.

Cinc dies abans de la sessió la documentació que es lliurarà ha d’estar a disposició dels socis al local social o ha de ser tramesa a cada soci per mitjans telemàtics.

L’Assemblea es pot reunir en un lloc diferent al domicili social.

3. La presidència i la secretaria de l’Assemblea General corresponen a les persones que ocupen aquests càrrecs en la Junta de Govern.

4. La secretaria estén l’acta de cada sessió, que ha de signar juntament amb la presidència.

En l’acta ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada sessió es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

Article 15. Adopció dels acords

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels socis que alhora representin com a mínim un 10% dels vots de l’associació poden sol·licitar a la Junta de Govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar.

Si l’Assemblea ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de realitzar dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la sessió.

3. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

4. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Cal però, el vot favorable de dos terços dels socis presents o representats per a l’adopció dels següents acords:

 1. Modificació d’estatuts.
 2. Dissolució de l’associació.
 3. Constitució d’una federació o confederació amb associacions similars o la integració en una de ja inexistent.
 4. Alienació o disposició de béns.

5- Els acords són executius des del moment que s’adopten.

6. Excepcionalment, es podran adoptar acords sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que estiguin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepeció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili social i en la data de recepció dels darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 16. Dret de vot

1. A les sessions de l’Assemblea General, correspon, com a mínim, un vot a cada membre de l’associació.

2. Els associats tindran un vot ponderat proporcional a la seva quota, llevat en l’adopció d’acords de caràcter disciplinari, en els que cada associat només tindrà un vot.

3. Quan un associat tingui un possible conflicte d’interessos amb l’associació respecte d’un punt de l’ordre del dia, l’Assemblea, a proposta de qualsevol dels presents, pot acordar la denegació del dret de vot en aquest punt a l’associat.

SECCIÓ 2. LA JUNTA DE GOVERN

Article 17. Composició

1. La Junta de Govern està formada per un mínim de cinc i un màxim de quinze persones.

2. La Junta de Govern té, obligatòriament, els següents càrrecs:

 1. La presidència
 2. La vicepresidència
 3. La secretaria
 4. La tresoreria

Els càrrecs de secretaria o tresoreria, es poden acumular amb altres càrrecs, tret del de presidència.

La resta de membres de la Junta de Govern tenen el càrrec de vocals.

Article 18. Elecció

1. Els membres de la Junta de Govern són elegits per l’Assemblea General per votació entre les candidatures que es presentin a l’elecció

Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de la Junta de Govern

2. Les candidatures han d’estar formades per persones físiques

Els membres de les candidatures han de ser associats o representants de les entitats associades

Les candidatures han d’especificar les persones que ocuparan els càrrecs obligatoris de la Junta de Govern

3. Les vacants que es produeixin a la Junta de Govern s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per designació de la Junta de Govern a proposta de la presidència

Article 19. Règim jurídic dels membres de la Junta de Govern

1. Els membres de la Junta de Govern exerceixen el càrrec, de forma no retribuïda, durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits

2. En el cas dels membres de la Junta de Govern que alhora siguin els representants d’una entitat associada, s’ha d’entendre que la seva condició recau en la persona física, tot i que ostenta tanmateix la representació de l’entitat que l’ha proposat

Si l’entitat li retira la confiança, haurà de cessar com a membre de la Junta de Govern. La seva substitució, per aquest o per qualsevol altre motiu, no es farà de manera automàtica per un altre representant de l’entitat, si no que es farà d’acord amb el previst a l’art. 18.3

3. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari de seu mandat es produeix, a més en els següents casos:

 1. Mort o declaració d’absència, d’incapacitat o d’inhabilitació de la persona física associada o del representant persona física d’una entitat associada
 2. Baixa de la condició d’associat del membre persona física o de l’entitat a la qual representa
 3. Renúncia notificada a la Junta de Govern
 4. El cessament acordat per l’Assemblea General
 5. Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts

Article 20. Facultats de la Junta de Govern

1. La Junta de Govern és l’òrgan que, sota les directrius establertes per l’Assemblea General, regeix, administra i representa l’associació.

2. La Junta de Govern té les facultats següents

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació
 2. Executar les decisions i directrius acordades per l’Assemblea General
 3. Convocar l’Assemblea General
 4. Proposar a l’Assemblea General les quotes
 5. Proposar a l’Assemblea General el pressupost i els comptes anuals
 6. Acceptar els nous socis i acordar la seva separació en els casos previstos en l’article 8 dels estatuts
 7. Constituir i regular els grups de treball
 8. Contractar serveis i, en el seu cas, empleats
 9. Instruir i sancionar les infraccions disciplinàries
 10. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a l’Assemblea General

Article 21. Règim de funcionament

1. La Junta de Govern, prèviament convocada per la presidència, es reuneix amb la periodicitat que els ses membres decideixin i com a mínim una vegada cada trimestre

La presidència pot convocar altres sessions de la Junta de Govern quan ho consideri convenient i ho ha de fer obligatòriament quan així ho sol·licitin un terç dels seus membres, dins del termini dels quinze dies següents a la sol·licitud

2. La Junta de Govern no es pot constituir vàlidament sense l’assistència de la presidència i de la secretaria o, en el seu cas, de les persones que les substitueixen

3. La convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia de la sessió

4. La Junta de Govern pot delegar algunes de les seves facultats en un o varis dels seus membres i, en aquest darrer cas, de forma solidària o mancomunada

5. Les actes de les sessions seran aprovades en la sessió següent

Article 22. Adopció dels acords

1. Per a l’adopció d’acords es necessita un quòrum de la meitat més un dels membres de la Junta de Govern i la majoria simple de vots dels assistents.

2. La delegació de facultats exigeix el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Junta de Govern.

3. La imposició de sancions per infraccions molt greus i l’acord de separació d’un associat exigeixen el vot favorable de dues terceres parts de la Junta de Govern.

4. Els acords són executius des del moment en què s’adopten.

5. Excepcionalment, es podran adoptar acords sense reunió, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que estiguin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili social i en la data de recepció dels darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 23. La presidència i la vicepresidència

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, d’acord amb els criteris establerts pels òrgans de govern de l’associació
 2. Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta de Govern
 3. Presidir i dirigir les sessions de l’Assemblea General
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat en la Junta de Govern
 5. Visar les actes i els certificats i els ingressos i els pagaments
 6. La resta de funcions atorgades per la llei o els estatuts i les delegades per l’Assemblea General o la Junta de Govern

2. La vicepresidència substitueix la presidència en els següents casos:

 1. Absència o malaltia
 2. Delegació de funcions per part de la presidència
 3. Cessament de la presidència

Article 24 La secretaria i la tresoreria

1. La secretaria te com funcions:

 1. La custòdia de la documentació de l’associació
 2. La redacció i signatura de les actes de les sessions de l’Assemblea General i la Junta de Govern i dels seus certificats
 3. El llibre de registre de socis

2. La tresoreria té com a funcions:

 1. La custòdia i el control dels recursos de l’associació
 2. La preparació del pressupost i dels comptes anuals

3. En els casos d’absència, malaltia o cessament, seran substituïts pel membre de la Junta de Govern que designi la presidència

TÍTOL 4. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 25. Recursos econòmics

1. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern

2. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes, que poden ser d’ingrés, periòdiques o extraordinàries
 2. Els rendiments econòmics de les seves activitats
 3. Les subvencions, les donacions, les herències o els llegats
 4. Les rendes del patrimoni
 5. Altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26. Les quotes

Les quotes es fixaran d’acord amb els criteris de capacitat econòmica i/o població atesa de les entitats i organismes

Les quotes dels associats persones físiques seran del mateix import

Article 27. Exercici econòmic

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre

Article 28. Disposició de fons

La disposició de fons en els comptes oberts en entitats financeres es realitzarà mitjançant el sistema que acordi la Junta de Govern

TÍTOL 5. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 29. Procediment , infraccions i sancions disciplinàries

1. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació

En la primera sessió que es celebri, la Junta de Govern nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador

L’instructor, amb audiència prèvia del presumpte infractor, proposa la resolució en la següent sessió que celebri

2. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, en virtut de la importància de l’incompliment estatutari

3. Les sancions que es poden imposar es graduaran en funció de la gravetat de la infracció i consistiran en:

 1. Infraccions lleus: amonestació
 2. Infraccions greus: suspensió de la condició de socis fins a un màxim de sis mesos
 3. Infraccions molt greus: suspensió de la condició de soci fins a un màxim d’un any o expulsió de l’associació

4. En els casos de sancions per faltes molt greus les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc

TÍTOL 6. LA DISSOLUCIÓ

Article 30. Causes de dissolució

1. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi

2. L’associació es dissoldrà obligatòriament quan concorrin les causes previstes legalment

Article 31. Efectes de la dissolució

1. Els membres de ‘associació estant exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament

2. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar a l’entitat sense afany de lucre que acordi l’Assemblea General

3. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords de dissolució són competència de la Junta de Govern si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte

L’òrgan liquidador ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent

CERTIFICO: Que aquests són els estatuts aprovats per unanimitat en l’Assemblea General Ordinària celebrada a Barcelona, el 2 de juliol de 2020.