logo

NECESSITATS D’HABITATGE DE LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que aglutina i representa més de 3.000 entitats socials, i Cohabitac, la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya, han elaborat l’informe «Situació actual i necessitats futures d’habitatge de les entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. La contribució del Tercer Sector al lloguer social, 2021», que actualitza les necessitats d’habitatge social del propi tercer sector social, quan acompanya i ofereix suports en aquesta matèria a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest estudi posa al dia les xifres que la mateixa Taula del Tercer Sector Social havia presentat l’any 2016 amb l’elaboració del dossier Catalunya Social ‘La contribució del tercer sector al lloguer social’, amb dades del 2015.

L’estudi s’ha fet a partir d’una enquesta en línia a 78 entitats, les principals gestores d’habitatge social del tercer sector. I permet conèixer la realitat actual de les entitats socials pel que fa a l’ús d’habitatges en les seves activitats, a més del nombre d’habitatges amb els quals treballa, la seva ubicació, els col·lectius que reben aquests suports i les qüestions que més els preocupen en la gestió.

Actualment, les entitats de la Taula del Tercer Sector gestionen 4.098 habitatges, això suposa un augment del 169% respecte el 2015, quan disposaven de 1.522. Aquest creixement s’explica per l’adquisició de nous habitatges o per l’obtenció d’habitatges per cessió de la Generalitat de Catalunya o de particulars (1.117 habitatges) i per la incorporació de noves entitats gestores d’habitatge a la Taula a través de la federació Cohabitac (1.581 habitatges).

En aquests habitatges, hi viuen 9.952 persones. D’aquestes, el 74,2% són persones adultes i el 25,8% infants i adolescents.

Altres conclusions destacades de l’estudi són:

● Els principals col·lectius atesos són persones en situació o risc de pobresa i exclusió social (14,8%), amb problemes de salut mental (13,6%), joves (11,2%), amb discapacitat (10,4%) i persones nouvingudes o minories ètniques (9,2%).

● El 38% dels pisos són a la ciutat de Barcelona, el 16% a la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el 20% a la demarcació de Girona i el 26% restant es distribueix a la resta de municipis de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona.

● El 44% d’aquests habitatges són propietat de les mateixes entitats, el 43% es lloguen i el 13% són cedits temporalment per privats o pel sector públic.

● El 72% dels habitatges gestionats són d’ús familiar, el 17% unipersonals i l’11% són compartits.

● El 49% de les llars ateses paguen uns lloguers o rendes de menys de 300 euros mensuals i gairebé el 19% no paga res.

● Els principals serveis prestats per les entitats socials en aquests habitatges són, l’acompanyament social, la supervisió de l’ús dels habitatges, l’acompanyament en la salut de les persones, l’atenció psicològica, l’orientació i inserció laboral, la formació, el suport jurídic i el suport tècnic en obres.

● Les qüestions que més preocupen a les entitats a l’hora de gestionar els habitatges són el finançament, l’acompanyament social a les persones que hi viuen i l’acompanyament en la formació i inserció laboral.

Les entitats asseguren que necessiten un total de 1.403 habitatges més en el futur. I que un 82% de les noves necessitats, 1.148, es plantegen dins un termini temporal de menys de dos anys. I aquestes noves necessitats d’habitatge se situen a la ciutat de Barcelona, amb el 51%; el 16% a la resta de la regió metropolitana de Barcelona; a la demarcació de Lleida, amb el 17%, i el restant 16% a la resta de municipis de les demarcacions de Girona i Tarragona.

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i COHABITAC.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *