logo

PLA ESTATAL ACCÉS HABITATGE 2022-2025

En el BOE de data 31 d’agost, mitjançant RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’HABITATGE I SÒL s’han publicat els convenis subscrits entre l’Estat i diferents CCAA per a l’Execució del Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

En el següent enllaç trobareu el conveni que fa referència a Catalunya:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14322.pdf

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *