logo

PUBLICACIÓ CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES

Des de la Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura del Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana, s’impulsa la consulta pública prèvia sobre dos projectes de Reial Decret que té com a termini el 31 de gener de 2023 per a la presentació d’observacions:
El primer decret té per objecte crear i regular la Casa/Museu d’Arquitectura, institució que aspira a convertir-se en un referent nacional i internacional per a la divulgació de l’arquitectura a través d’una doble seu: un museu físic i una plataforma digital, totes dues connectades entre si.
La Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura va establir en el seu article 7 la creació de la Casa/Museu Arquitectura, com un museu de titularitat i gestió estatal, adscrit al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En la seva Disposició Final cinquena, la llei va emplaçar al Govern a desenvolupar la regulació d’aquesta institució mitjançant l’aprovació d’un Reial Decret.
La Casa de l’Arquitectura busca convertir-se en un punt de trobada, d’exposició, de comunicació i de difusió a través d’activitats de caràcter lúdic, turístic, cultural i social dirigides al públic general i de totes les edats.
La segona consulta pública llançada es refereix al projecte de Reial Decret pel qual es crea el Consell sobre la Qualitat de l’Arquitectura i es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel reial decret 314/2006, de 17 de març i l’Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació.
El Consell sobre la Qualitat de l’Arquitectura serà una institució hereva del Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de l’Edificació creat pel Reial Decret 315/2006, de 17 de març.
D’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura, el Consell sobre la Qualitat de l’Arquitectura es constitueix com un òrgan col·legiat, amb un caràcter assessor i consultiu de l’Administració General de l’Estat, que té com a objectiu servir de plataforma d’intercanvi de coneixement, participació, consulta i assessorament en les matèries relacionades amb l’objecte d’aquesta llei.
Simultàniament a aquest desenvolupament reglamentari i donada la seva estreta relació amb la qualitat en l’àmbit de l’edificació, es pretén fer una revisió del contingut i estructura del Registre General del CTE creat mitjançant l’article 4 de la Part I del CTE i regulat mitjançant l’Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny.
Es poden accedir a les dues consultes públiques prèvies a través de la pàgina de Participació Pública del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, des dels següents enllaços:
Casa/ Museu de l’Arquitectura: Projecte de Reial Decret pel qual es crea i es regula la Casa/Museu d’Arquitectura Proyecto de Real Decreto por el que se crea y se regula la Casa/Museo de Arquitectura
Consell sobre la Qualitat de l’Arquitectura: Consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura y se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y la Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación

En aquestes pàgines es troben les indicacions per a enviar les aportacions que es considerin. El termini per a la presentació d’observacions acaba el 31 de gener de 2023.

Per altra banda, dimarts passat 13 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar, en primera lectura, l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica el Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
En aquest moment s’inicia el tràmit d’audiència i informació pública, de conformitat amb el que es preveu en l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l’article 26.5 i 6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *